POLITYKA PRYWATNOŚCI & COOKIES

DOKUMENT POLITYKI PRYWATNOŚCI

§1 Postanowienia ogólne

1. Ten dokument stanowi załącznik do Regulaminu. Korzystając z naszych usług, powierzasz nam

swoje informacje. Niniejsza Polityka prywatności służy jedynie jako pomoc w zrozumieniu, jakie

informacje i dane są zbierane i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Te dane są bardzo dla

nas ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem gdyż określa on zasady

oraz sposoby przetwarzania i ochrony danych osobowych. Dokument ten określa także zasady

stosowania plików „Cookies”.

2. Niniejszym oświadczamy, że przestrzegamy zasad ochrony danych osobowych oraz wszelkich

uregulowań prawnych, które są przewidziane Ustawą o ochronie danych osobowych oraz

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3. Osoba której dane osobowe są przetwarzane ma prawo zwrócić się do nas celem uzyskania

wyczerpujących informacji w jaki sposób wykorzystujemy jego dane osobowe. Zawsze w jasny

sposób staramy się poinformować o danych, które gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy,

jakim celom mają służyć i komu je przekazujemy, jaką zapewniamy ochronę tych danych przy

przekazaniu innym podmiotom oraz udzielamy informacji o instytucjach z którymi należy się

skontaktować w razie wątpliwości.

4. Sprzedawca stosuje środki techniczne takie jak: środki ochrony fizycznej danych osobowych, środki

sprzętowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej, środki ochrony w ramach narzędzi

programowych i baz danych oraz środki organizacyjne zapewniające należytą ochronę

przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczają dane osobowe przed

udostępnieniem ich nieupoważnionym osobom trzecim, uzyskaniem przez osobę nieupoważnioną i

wykorzystaniem ich w niewiadomym celu, a także przypadkową lub celową zmianą, utratą,

uszkodzeniem lub zniszczeniem takich danych.

5. Na zasadach określonych w Regulaminie oraz w niniejszym dokumencie posiadamy wyłączny

dostęp do danych. Dostęp do danych osobowych może być również powierzony innym podmiotom

za pomocą, których dokonuje się płatności, które gromadzą, przetwarzają i przechowują dane

osobowe zgodnie ze swoimi Regulaminami oraz podmioty, które mają za zadanie realizację

zamówienia. Dostęp do danych osobowych jest udzielany w/w podmiotom w zakresie niezbędnym i

tylko takim, który zapewni realizację usług.

§2 Zasady prywatności

1. Poważnie traktujemy prywatność. Charakteryzuje nas szacunek dla prywatności oraz możliwie

najpełniejsza i zagwarantowana wygoda z korzystania z naszego usług.

2. Cenimy zaufanie, jakim obdarzają nas Użytkownicy, powierzając nam swoje dane osobowe w celu

realizacji zamówienia. Zawsze korzystamy z danych osobowych w sposób uczciwy oraz tak, aby nie

zawieść tego zaufania, tylko w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia w tym jego

przetwarzania.

3. Użytkownik ma prawo do uzyskania jasnych i pełnych informacji o tym, w jaki sposób

wykorzystujemy jego dane osobowe i do jakich celów są potrzebne. Zawsze w jasny sposób

informujemy o danych, które gromadzimy, w jaki sposób i komu je przekazujemy oraz udzielamy

informacji o podmiotach, z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości, pytań, uwag.

4. W razie wątpliwości odnośnie wykorzystywania przez nas danych osobowych Użytkownika,

niezwłocznie podejmiemy działania w celu wyjaśnienia i rozwiania takich wątpliwości, w sposób

pełny i wyczerpujący odpowiadamy na wszystkie pytania z tym związane.

5. Podejmiemy wszystkie uzasadnione działania, aby chronić dane Użytkowników przed nienależytym

i niekontrolowanym wykorzystaniem oraz zabezpieczyć je w sposób kompleksowy.

6. Administratorem Państwa danych osobowych jest Rafał Ferenc Kateria, Ul. Świerkowa 2, 05-152

Sowia Wola, NIP 113-227-71-24, tel: +48504127167, mail: crymoreshrimps@gmail.com

7. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Podanie

danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do podjęcia odpowiednich czynności poprzedzających

zawarcie umowy oraz jej realizację. Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe innym

odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na naszą rzecz.

Państwa dane będą przekazywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie

uzasadnionym interesem jest należyte wykonanie umów/zleceń. Ponadto będziemy udostępniać

Państwa dane osobowe innym partnerom handlowym. Zebrane dane osobowe przechowujemy na

terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), ale mogą one być także przesyłane do

kraju spoza tego obszaru i tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest

wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli dane są przekazywane poza obszar EOG,

stosujemy standardowe klauzule umowne oraz tarczę prywatności jako środki zabezpieczające w

odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego

poziomu ochrony danych.

8. Państwa dane osobowe związane z zawarciem i realizacją umowy o realizacje umów przetwarzane

będą przez okres ich realizacji, a także przez okres nie dłuższy niż przewidują to przepisy prawa, w

tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o rachunkowości, tj. nie dłużej niż przez 10 lat, licząc

od końca roku kalendarzowego w którym ostatnia umowa została wykonana.

9. Państwa dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania przyszłych umów będą

przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu.

10. Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych

osobowych podlegających przetwarzaniu, sprostowania swoich nieprawidłowych danych; żądania

usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności

przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach

wskazanych w art. 18 RODO, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach

wskazanych w art. 21 RODO, przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób

zautomatyzowany.

11. Jeżeli uważacie Państwo, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możecie wnieść

skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa). Jeśli

potrzebujecie Państwo dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub

chcecie skorzystać z przysługujących praw, skontaktujcie się z nami listownie na adres

korespondencyjny.

12. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną

modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się w naszym posiadaniu. W

szczególności:

a) Kontrolujemy metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne

środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do systemu.

b) Dostępu do danych osobowych udzielamy jedynie tym pracownikom, kontrahentom oraz

przedstawicielom, którzy muszą mieć do nich dostęp. Ponadto na mocy umowy są oni

zobowiązani do zachowania ścisłej poufności, do umożliwienia nam kontroli i sprawdzenia jak

wywiązują się z powierzonych obowiązków, a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań

mogą ponieść konsekwencje.

13. Będziemy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących ochrony

danych i będziemy współpracować z organami zajmującymi się ochroną danych oraz uprawnionymi

do tego organami ścigania. W przypadku braku przepisów dotyczących ochrony danych, będziemy

postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami ochrony danych, zasadami współżycia

społecznego jak i ustalonymi zwyczajami.

14. Dokładny sposób ochrony danych osobowych został zawarty w polityce ochrony danych osobowych

(ODO: polityka bezpieczeństwa, regulamin ochrony danych osobowych, instrukcja zarządzania

systemem informatycznym) Z przyczyn bezpieczeństwa, ze względu na opisane w niej procedury,

jest ona do wglądu jedynie dla organów kontroli państwowej.

15. W razie pytań, odnośnie sposobu, w jaki postępowania z danymi osobowymi, zapraszamy do

kontaktu za pomocą strony, z której użytkownik został przekierowany do niniejszej Polityki

prywatności. Prośba o kontakt zostanie niezwłocznie przekazana do odpowiedniej powołanej do tego

osoby.

16. Użytkownik ma zawsze prawo powiadomić nas, jeśli:

a) nie chce w jakiejkolwiek formie już otrzymywać od nas informacji lub wiadomości;

b) pragnie otrzymać posiadaną przez nas kopię swoich danych osobowych;

c) poprawić, zaktualizować lub usunąć swoje dane osobowe znajdujące się w naszej ewidencji;

d) pragnie zgłosić naruszenia, nienależyte wykorzystanie bądź przetwarzanie swoich danych

osobowych.

17. Aby ułatwić nam odpowiedź bądź ustosunkowanie się do podanych informacji, prosimy o podanie

imienia i nazwiska oraz dalej idących szczegółów.

§3 Zakres i cel zbierania danych osobowych

1. Przetwarzamy niezbędne dane osobowe w celu realizacji usług oraz w celach księgowych i tylko

takich tj. :

a) w celu złożenia zamówienia,

b) w celu zawarcia umowy, reklamacji oraz odstąpienia od umowy,

c) wystawienia faktury VAT lub innego paragonu.

d) monitorowania ruchu na naszych stronach internetowych;

e) zbieranie anonimowych statystyk, dla ustalenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej

strony internetowej;

f) ustalanie liczby anonimowych użytkowników naszych stron

g) kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść i jaka treść najczęściej;

h) badanie zapisów na newslettery i opcje kontaktu;

i) wykorzystanie narzędzia do komunikacji zarówno mailowej jak i w następstwie czego

telefonicznej;

j) integracja z portalem społecznościom;

k) ewentualne płatności internetowe.

2. Zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy następujące dane użytkowników:

a) imię i nazwisko,

b) adres zamieszkania,

c) adres do doręczeń (jeśli jest inny niż adres zamieszkania),

d) numer identyfikacji podatkowej (NIP),

e) adres poczty elektronicznej (e-mail),

f) numer telefonu (komórkowy, stacjonarny),

g) informacje o używanej przeglądarce internetowej,

h) inne dobrowolnie przekazane nam dane osobowe.

3. Podanie powyższych danych przez jest całkowicie dobrowolne ale także i niezbędne do pełnej

realizacji usług.

4. Cel gromadzenia i przetwarzania lub wykorzystania przez nas danych:

a) marketing bezpośredni, cele archiwalne kampanii reklamowych;

b) realizacja obowiązków nałożonych przepisami prawa poprzez zbieranie informacji o

niepożądanych działaniach;

5. Możemy przesyłać dane osobowe do serwerów znajdujących się poza krajem zamieszkania

użytkownika lub do podmiotów powiązanych, stron trzecich z siedzibą w innych krajach w tym

krajach z obszaru EOG (Europejski Obszar Gospodarczy, EOG ang. European Economic Area, EEA

– strefa wolnego handlu i Wspólny Rynek, obejmujące państwa Unii Europejskiej i Europejskiego

Stowarzyszenia Wolnego Handlu EFTA) w celu przetwarzania danych osobowych przez takie

podmioty w naszym imieniu zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności oraz

obowiązującymi przepisami prawa, zwyczajami jak i regulacjami dotyczącymi ochrony danych.

6. Twoje dane osobowe przechowujemy nie dłużej niż są one potrzebne dla właściwej jakości obsługi i

w zależności od trybu i celu ich pozyskania przechowujemy je na czas jej trwania oraz po jej

zakończeniu w celach:

a) realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, przepisów podatkowych i

rachunkowych;

b) Działania marketingowe – na czas trwania umowy, udzielenia odrębnej zgody na przetwarzanie

takich danych – do czasu zakończenia działań związanych z obsługą transakcji, wniesienia przez

Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania lub wycofania zgody.

c) Działalność operacyjna - do czasu przedawnienia obowiązków nałożonych przez

Rozporządzenie RODO oraz odpowiednie przepisy krajowe, celem wykazania rzetelności w

przetwarzaniu danych osobowych

7. Mając na uwadze okoliczności, że w wielu krajach, do których są przesyłane niniejsze dane osobowe

nie obowiązuje taki sam poziom ochrony prawnej danych osobowych, jaki obowiązuje w kraju

użytkownika. Do danych osobowych użytkownika przechowywanych w innym kraju dostęp zgodnie

z prawem tam obowiązującym, dostęp mogą uzyskać na przykład: sądy, organy odpowiedzialne za

egzekwowanie prawa i bezpieczeństwo narodowe, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym

kraju. Z zastrzeżeniem zgodnych z prawem próśb o ujawnienie danych, zobowiązujemy się

wymagać od podmiotów przetwarzających dane osobowe poza krajem użytkownika podjęcia działań

w celu ochrony danych w adekwatny sposób do regulacji ich prawa krajowego.

§4 Polityka „Cookies”

1. Zbieramy w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies w celu gromadzenia danych

Użytkownika. Plik Cookies to mały fragment tekstu, który jest wysyłany do przeglądarki

Użytkownika i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę.

Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego

identyfikatora po logowaniu. Wykorzystujemy pliki Cookies „sesyjne” przechowywane na

urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub

wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu

końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich

usunięcia przez Użytkownika.

2. Pliki Cookies dostosowują i optymalizują stronę i jej ofertę dla potrzeb Użytkowników poprzez takie

działania jak tworzenie statystyk odsłon oraz zapewnienie bezpieczeństwa. Pliki Cookies niezbędne

są również do utrzymania sesji po opuszczeniu strony internetowej.

3. Administrator przetwarza dane zawarte w plikach Cookies za każdym razem gdy strona jest

odwiedzana przez odwiedzających w następujących celach:

a) optymalizacji korzystania ze strony;

b) identyfikacji Usługobiorców jako w danej chwili zalogowanych;

c) przystosowania, grafiki, opcji wyboru oraz wszelkiej innej zawartości strony do indywidualnych

preferencji Usługobiorcy;

d) zapamiętywania uzupełnianych w sposób automatyczny i manualny, zamieszczanych danych z

Formularzy Zamówienia lub podanych przez odwiedzającego danych logowania;

e) gromadzenia i analizowania anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze

strony w panelu administracyjnym oraz google analytics

f) tworzenia list remarketingowych na podstawie informacji o preferencjach, zachowaniu, sposobie

korzystania zainteresowaniach ze Strony oraz zbierania danych demograficznych, a następnie

udostępnianie tych list w AdWords oraz Facebook Ads.

g) tworzenia segmentów danych na podstawie informacji demograficznych, zainteresowań,

upodobań w wyborze oglądanych produktów/usług.

h) wykorzystywania danych demograficznych i danych o zainteresowaniach w raportach Analytics.

4. Użytkownik w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może całkowicie

zablokować i skasować gromadzenie plików Cookies.

5. Zablokowanie przez Użytkownika możliwości gromadzenia plików Cookies na jego urządzeniu

może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności strony do czego

Użytkownik jest w pełni uprawniony ale musi w takiej sytuacji mieć świadomość z ograniczeń

funkcjonalności.

6. Użytkownik, który nie chce wykorzystywania plików „cookies” w opisanym powyżej celu w każdej

chwili może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania należy

odwiedzić stronę internetową producenta używanej przeglądarki internetowej z której aktualnie

korzysta Użytkownik.

7. Więcej informacji na temat Cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki

internetowej. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki „Cookies”:

a) Ustawienia plików cookies  Internet Explorer

b) Ustawienia plików cookies  Chrome

c) Ustawienia plików cookies  Firefox

d) Ustawienia plików cookies  Opera

e) Ustawienia plików cookies  Safari

f) Pliki cookies w  Android

g) Pliki cookies w  Blackberry

h) Pliki cookies w  iOS (Safari)

i) Pliki cookies w  Windows Phone

§5 Prawa i obowiązki

1. Mamy prawo a w przypadkach prawem określonych także i ustawowy obowiązek do przekazania

wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących danych osobowych organom władzy publicznej

bądź osobom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie

obowiązujących przepisów prawa polskiego.

2. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, które udostępnia, Użytkownik

może te dane poprawiać, uzupełniać w każdym czasie, a także ma prawo do żądania aby je usunięto

ze swoich baz danych bądź zaprzestano je przetwarzać, bez podawania jakiekolwiek przyczyny. W

celu realizacji swoich praw Użytkownik może w każdym czasie przesłać stosowaną wiadomość na

adres poczty elektronicznej bądź w inny sposób, który dostarczy/przekaże takie żądanie.

3. Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących naszymi klientami opiera się na:

a) usprawiedliwionym interesie jako administratora danych (np. w zakresie tworzenia bazy danych,

czynności analitycznych i profilujących, w tym czynności dot. analizy korzystania z produktów,

marketingu bezpośredniego produktów własnych, zabezpieczeniu dokumentacji na potrzeby

obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń)

b) zgody (w tym w szczególności zgody na e-mail marketing lub telemarketing)

c) wykonania zawartej umowy

d) obowiązków wynikających z prawa (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości).

4. Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących potencjalnymi klientami opiera się na:

a) zgody (w tym w szczególności zgody na e-mail marketing lub telemarketing)

5. Żądanie ze strony Użytkownika usunięcia danych osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania

przez może skutkować całkowitym brakiem możliwości realizacji usług przez bądź ich poważnym

ograniczeniem.

6. Zobowiązujemy się postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia

społecznego.

7. Informacja o pozasądowym rozpatrywaniu sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym w

rozumieniu ustawy o pozasądowym rozpatrywaniu sporów konsumenckich jest Rzecznik Finansowy,

którego adres strony internetowej jest następujący: www.rf.gov.pl.

§6 Podstawowe zasady bezpieczeństwa

1. Każdy użytkownik powinien dbać o swoje własne bezpieczeństwo danych oraz o bezpieczeństwo

swoich urządzeń, które służą dostępowi do sieci Internet. Takie urządzenie powinno bezwzględnie

posiadać program antywirusowy z aktualną regularnie uzupełnianą bazą definicji, typów i rodzajów

wirusów, bezpieczną wersję przeglądarki internetowej z której korzysta oraz włączoną zaporę

sieciową. Użytkownik powinien sprawdzać, czy system operacyjny i programy zainstalowane na nim

posiadają najnowsze i kompatybilne aktualizacje, ponieważ w atakach wykorzystywane są błędy

wykryte w zainstalowanym oprogramowaniu.

2. Dane dostępowe do usług oferowanych w sieci Internet to – np. loginy, hasła, PIN, certyfikaty

elektroniczne itp., – powinny być zabezpieczone w miejscu niedostępnym dla innych i niemożliwym

do włamania z poziomu sieci internetowej. Nie należy ich ujawniać lub przechowywać na urządzeniu

w formie, która umożliwia nieautoryzowany dostęp i odczyt przez osoby do tego nieuprawnione.

3. Ostrożność podczas otwierania dziwnych załączników lub klikania odnośników w wiadomościach

mailowych, których się nie spodziewaliśmy np. od nieznanych nadawców, bądź z folderu spam.

4. Zaleca się uruchomienie w przeglądarce internetowej filtrów antyphishingowych czyli narzędzi,

które sprawdzają, czy wyświetlona strona internetowa jest autentyczna i nie służy wyłudzaniu

informacji, np. poprzez podszywanie się pod osobę lub instytucję.

5. Pliki powinny być pobierane tylko i wyłącznie z zaufanych miejsc, serwisów i stron. Nie zalecamy

instalowania oprogramowania z niezweryfikowanych źródeł zwłaszcza od nieznanych wydawców o

niesprawdzonej opinii. Dotyczy to również urządzeń przenośnych, np. smartfonów, tabletów.

6. Podczas używania domowej sieci bezprzewodowej Wi-Fi należy ustalić takie hasło aby było

bezpieczne i trudne do złamania, nie powinno być nim żaden wzór i ciąg znaków który jest łatwy do

odgadnięcia (np. nazwa ulicy, imię gospodarza, data urodzin itp.). Rekomenduje się także

korzystanie najwyższych możliwych standardów szyfrowania sieci bezprzewodowych Wi-Fi, które

są możliwe do uruchomienia na posiadanym sprzęcie np. WPA2. 

§7 Korzystanie z wtyczek Social Media

1. Wtyczki tak zwane plug-ins portali społecznościowych facebook.com i Twitter oraz innych, mogą

znajdować się na naszych stronach. Związane z nimi usługi dostarczane są odpowiednio przez firmy

Facebook Inc. i Twitter Inc.

2. Facebook obsługiwany jest przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA

Facebook. Aby zobaczyć wtyczki Facebook przejdź do:

https://developers.facebook.com/docs/plugins

3. Twitter obsługiwany jest Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103,

USA. Aby zobaczyć wtyczki Twittera przejdź do: https://dev.twitter.com/web/tweet-button

4. Wtyczka przekazuje jej dostawcy jedynie informację o tym, do których z naszych stron

internetowych miałeś dostęp i w jakim czasie. Jeśli podczas oglądania naszej strony bądź

przebywania na niej, użytkownik jest zalogowany do swojego konta znajdującego się np. na

Facebooku lub Twitterze, dostawca jest w stanie łączyć Twoje zainteresowania, preferencję

informacyjne, oraz inne dane, pozyskane np. poprzez kliknięcie przycisku Lubię to czy

pozostawienie komentarza, bądź wpisanie nazwy profilu w wyszukiwanych. Taka informacja

również zostanie przekazana przez przeglądarkę bezpośrednio do dostawcy.

5. Więcej bardziej szczegółowych informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez

Facebook lub Twitter i na temat ochrony prywatności można znaleźć na poniższych stronach:

a) Ochrona danych/porady dot. prywatności wydane przez Facebook:

http://www.facebook.com/policy.php

b) Ochrona danych/porady dot. prywatności wydane przez Twitter: https://twitter.com/privacy

6. Aby uniknąć odnotowania wizyty na wybranym koncie użytkownika przez Facebook lub Twitter na

naszej stronie internetowej musisz wylogować się ze swojego konta przed rozpoczęciem

przeglądania naszych stron internetowych.

Nota o prawach autorskich do Regulaminu

Właścicielem wszystkich materialnych praw autorskich do wzorca niniejszej polityki jest Kancelaria

Prawna LEGATO, która udzieliła niewyłącznego i niezbywalnego prawa do wykorzystywania tego

dokumentu do celów związanych z własną działalnością handlową w Internecie oraz rozciąga ochronę

prawną na w/w dokument na czas trwania umowy. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie wzorca

niniejszego dokumentu bez zgody Kancelarii Prawnej LEGATO jest zabronione i może podlegać

odpowiedzialności zarówno karnej jak i cywilnej. Sprzedawcy internetowi mogą dowiedzieć się więcej

o możliwości korzystania z wzorca polityki prywatności i cookies na stronie http://www.kancelaria-

legato.pl